بنیاد خیرین دانشگاه صنعتی شاهرود

اعضای هیئت امناء بنیاد

حبیب ا… قزوینی

هیئت امناء بنیاد

محمد علی امیری

هیئت امناء بنیاد

سید محمد میرحسنی

هیئت امناء بنیاد

ناصر صداقت زاده

هیئت امناء بنیاد

ناصر بابایی

هیئت امناء بنیاد

رضا شیخ

هیئت امناء بنیاد

حاج آقای نظری

هیئت امناء بنیاد

محمد مهدی فاتح

هیئت امناء بنیاد

علی اکبر شهری

هیئت امناء بنیاد

رضا بیژن

هیئت امناء بنیاد

احمد عسکری

هیئت امناء بنیاد

محمد علی مولایی

هیئت امناء بنیاد

مرتضی محمدیون

هیئت امناء بنیاد

محمود ترابی

هیئت امناء بنیاد

رمضان رمضانی اومالی

هیئت امناء بنیاد

محمود جلالی

هیئت امناء بنیاد

مهدی موسی زاده

هیئت امناء بنیاد

افلاطون حکیمی

هیئت امناء بنیاد

مهدی رحیمیان

هیئت امناء بنیاد

ایرج پیروز

هیئت امناء بنیاد

رمضانعلی باقری

هیئت امناء بنیاد

رضا افتخاری

هیئت امناء بنیاد

رضا ابراهیمیان

هیئت امناء بنیاد

احمد افتخاری

هیئت امناء بنیاد

جمشید شکوهی

هیئت امناء بنیاد

عباس سالک

هیئت امناء بنیاد

حمید حسن پور

هیئت امناء بنیاد

ابوالحسن قزوینی

هیئت امناء بنیاد

محمد مهدی افتخاری

هیئت امناء بنیاد

ابراهیم قاضی

هیئت امناء بنیاد

رضا جامعی

هیئت امناء بنیاد